Adatvédelem

Az Angerer Beauty Kft. adatkezelése során elkötelezett a személyes adatok védelme és a vonatkozó hatályos törvényi előírások iránt. A szolgáltatások igénybevételének, termékek megrendelésének, valamint a honlap bizonyos funkcióinak használata adatközléshez illetve regisztrációhoz kötött, amely során az adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet az érintett a jelen Szabályzat elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg. Az Angerer Beauty Kft. az így birtokába jutott adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kezeli. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78575/2014

1. Definíciók

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Szabályzat az Angerer Beauty Kft. illetve szolgáltató partner vállalkozásai által végzett szolgáltatások teljesítése, internet útján elérhető illetve megrendelhető termékek és szolgáltatások, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb játékok, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.

Jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.

A szalonok meglátogatásával, az egyes szolgáltatások vagy részszolgáltatások igénybevételével illetve termékek megrendelésével, továbbá a honlap használatával az érintett önkéntesen hozzájárul, hogy személyes adatait az Angerer Beauty Kft. illetve szolgáltató partner vállalkozásai a jelen Adatkezelési Szabályzat szerint kezeljék.

3. Milyen adatok kerülnek rögzítésre és feldolgozásra?

Az Adatkezelő az érintettnek biztosított szolgáltatás nyújtása, termék értékesítése, megrendelés teljesítése, az érintettel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, saját üzleti érdekeinek biztosítása, a honlap működtetése, valamint marketing üzenetek eljuttatása céljából gyűjti és dolgozza fel az érintett adatait.

A szalonok látogatásakor, bejelentkezéskor illetve szolgáltatás igénybevételekor rögzített személyes adatok:
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Hajszín, Hajhossz, Videofelvétel

Termék megrendelésekor rögzített személyes adatok:
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Jelszó, Számlázási adatok, Szállítási adatok

Kapcsolatfelvételkor és elégedettség felméréskor rögzített személyes adatok:
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Telefonszám, Születési dátum

Facebook alkalmazások használatakor rögzített személyes adatok:
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Frizura adatok

Online bejelentkezés illetve a honlap használata során automatikusan rögzítésre kerülhetnek továbbá az alábbi adatok: IP cím, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, URL referrer cím, regisztráció dátuma, a honlapon belül megtekintett oldalak URL címe, látogatás hossza, látogatás időpontja, kattintási térkép, lokáció

A honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. cookie-kat (süti) helyez el. Az Adatkezelő olyan sütiket használ, melyek a böngésző bezárásakor törlődnek. Ezek a fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezen kívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezeket a sütiket harmadik személy szolgáltatók (Google Analytics, Google AdWords, Facebook) is elhelyezhetik a számítógépen a honlap beállításai alapján. Ezek a sütik sem tartalmaznak személyes adatokat. Ezek a sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő ajánlatai személyre szabottak legyenek az érintett számára. Az érintett személyének azonosítása ezen sütikkel nem lehetséges. Az adatkezelés időtartama a böngésző bezárásáig, illetve a sütik törléséig tart. A sütik használatához érintett jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával önkéntes hozzájárulását adja, melyről a cookie sáv ad tájékoztatást.

A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Erről további információt az adott böngésző súgója tartalmaz. A sütik tiltása esetén a honlap hibátlan működése nem biztosítható.

4. Az adatkezelés célja, módja és időtartama

Az Adatkezelő az érintettnek biztosított szolgáltatás nyújtása, termék értékesítése, megrendelés teljesítése, az érintettel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, saját üzleti érdekeinek biztosítása, a honlap működtetése, valamint marketing üzenetek eljuttatása céljából kezeli az érintett adatait.

Az érintett a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az adatkezelés alábbi céljaihoz is:
- az érintett azonosítása
- kapcsolattartás, marketing és reklámüzenetek eljuttatása
- elégedettség tesztelése és mérése
- szolgáltatás személyre szabásának elősegítése
- szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódó rendszerüzenet küldés
- reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM)
- vásárlási lehetőség, termékmegrendelés esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt kedvezmények igénybevétele
- rendszeres vásárláshoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok
- harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül
- felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése

Az érintett a személyes adatait a szalonok meglátogatása során, a honlapon történő regisztráció során, termékmegrendeléskor vagy a szolgáltatás igénybevételekor elektronikusan, telefonon vagy személyesen adja meg.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel. Az érintett adatainak megadásakor akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem adhat meg személyes adatot, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett a jelen Szabályzat elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg szóban vagy írásban a honlap vagy alkalmazás használata, szolgáltatás igénybevétele, bejelentkezés, termékmegrendelés, regisztráció vagy kapcsolatfelvétel során.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt:
- a honlapot és online alkalmazásainkat SSL használatával titkosítjuk.
- a rendszereinkhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk – a fizikai biztonsági intézkedéseinkre is kiterjedően – adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatainkat.
- a személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak Adatkezelő alkalmazottai és partnerei jogosultak és rájuk szigorú szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon - így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken - alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing célú (pl. hírlevél) hozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. hűségprogram) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

Az adatok kezelése az Adatkezelő által biztosított szolgáltatás teljesítéséhez illetve hírlevél küldéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő az érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést az érintett részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint. Az érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő jelen Szabályzatban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

5. Adatok törlése, zárolása

Adatkezelő a személyes adatokat a regisztráció törléséig, illetve az utolsó vásárlástól vagy leiratkozástól számított kettő évig kezeli annak érdekében, hogy a hűségprogrammal járó kedvezmények beválthatóak, illetve az elveszett vevőknek szóló személyre szóló ajánlatok eljuttathatók legyenek. Két év után az érintett összes személyes adata törlésre kerül, a be nem váltott kedvezmények elvesznek.

A rögzített videofelvételek a rögzítést követő két hét után kerülnek törlésre.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett kapcsolat felvételi e-mailt (megkeresés, álláshirdetés jelentkezés, stb.) a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított két év elteltével töröl.

Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Szabályzatban írtak szerint az érintett kérésére bármikor megtörténhet. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. hűségprogram kedvezmények).

A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján lévő leiratkozás linkre kattintva. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

6. Adatkezelő adatai

Név: Angerer Beauty Kft.
Székhely: 1067 Budapest, Csengery u. 88.
E-mail: kapcsolat@angerer.hu

7. Adatfeldolgozók adatai és adattovábbítás

Adatkezelő az adatokat a fodrászati szolgáltatást igénylő és igénybe vevő vendégek, valamint a termékvásárlók és rendeléseik nyilvántartása, illetve szerződések teljesítése céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére. Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett a jelen Szabályzat elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

Marketforce Hungary Kft.
1112 Budapest, Csenger u. 17.
Cégjegyzékszám: 01-09-907212
Adószám: 14512755-2-43

Továbbított adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme, frizura adatai, vásárlás adatai, megrendelés adatai, vendégtörténet, születési dátum, számlázási / szállítási név és cím, IP cím.

Az adattovábbítás célja: vendégszervezési tevékenység, marketing és reklámtevékenység tervezése és kivitelezése, hírlevelek és promóciók szervezése és küldése, PPC hirdetések valamint remarketing kezelése, Google Analytics és Google AdWords, valamint Facebook fiókok kezelése.

eRise Hungary Kft.
1134 Budapest, Váci út 19.
Cégjegyzékszám: 01-09-708024
Adószám: 12880579-2-41

Továbbított adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme, frizura adatai, vásárlás adatai, megrendelés adatai, vendégtörténet, számlázási / szállítási név és cím, IP cím.

Az adattovábbítás célja: szerver szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából. Az elektronikus adatok fizikailag itt kerülnek tárolásra.

MediaCargo Kft.
1203 Budapest, Helsinki út 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-878945
Adószám: 13899570-2-43

Továbbított adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, megrendelés adatai, számlázási / szállítási név és cím, utánvét összege.

Az adattovábbítás célja: termék házhozszállítása, utánvét díj beszedése

SPRINTER Futárszolgálat Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-660447
Adószám: 12263840-2-43

Továbbított adatok köre: érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, megrendelés adatai, számlázási / szállítási név és cím, utánvét összege.

Az adattovábbítás célja: termék házhozszállítása, utánvét díj beszedése

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg.

Az Adatfeldolgozók a birtokukba jutott adatokat harmadik félnek nem adhatják ki, kivéve a jogszabályi kötelezettség illetve hatósági eljárás eseteit.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Érintett jogai és jogérvényesítés

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Szabályzatban rögzített elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az adatok kiadásáért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból;
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-adásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
+3613911400
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintett az adatok megadásával az adatkezelés által bekövetkezett kár megtérítéséről kifejezetten lemond, az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó szándékos károkozását kivéve.

A honlap programkódja Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz, melyeknek köre változhat.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot bármikor egyoldalúan megváltoztassa. Az egyes változások a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.


Vendégeink írták rólunk

Fodrász szalonok, Nyitva tartás

ANGERER Fodrászat - Buda III. kerület

Óbuda - 1032 Budapest, Szőlő utca 72.

Telefon: +36703688047 (H-P 10-16h)
Választható időpontok: H-Szo 8.00-20.00

ANGERER Fodrászat - Pest VI. kerület

Terézváros - 1067 Budapest, Csengery utca 88.

Telefon: +36706025303 (H-P 10-16h)
Választható időpontok: H-Szo 8.00-20.00

ANGERER Fodrászat - Buda XI. kerület

Újbuda - 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10.

Telefon: +36706351428 (H-P 10-16h)
Választható időpontok: H-Szo 8.00-20.00

ANGERER Franchise

Vállalkozzon velünk! Az ANGERER Fodrászat Franchise tagjaként Ön olyan azonnali piaci előnyhöz jut, amellyel több millió Forintnyi kiadást és több évnyi fáradtságos munkát takaríthat meg, amit kezdő vállalkozóként márkaépítésre és üzletfejlesztésre kellene fordítania.

Kattintson ide a részletekért! »

Álláslehetőségek

Gyakran kell túlóráznod akár hétvégén is? Olyan a munkahelyed, mint egy futószalag? Terméket kell értékesítened ahelyett, hogy a munkádat értékelnék? Ne keress tovább! A legjobb budapesti fodrász állást nálunk találod!


Tovább az álláslehetőségekhez »